fbpx

Algemene Voorwaarden B2B

VOORWAARDEN ZAKELIJKE VERKOPER 

Hieronder treft u de “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopers via TIPPR” aan (hierna te noemen: “Voorwaarden”). TIPPR verzoekt u vriendelijk doch dringend deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden bij, of in te loggen via mijn.tippr.nl of mijn.tippr.shop als zakelijke verkoper, geeft u aan onderstaande gebruikersvoorwaarden inclusief te bijbehorende bijlagen te hebben gelezen, en daarmee akkoord te gaan. 

Artikel 1 – Definities

 1. TIPPR: de besloten vennootschap TIPPR.nl b.v. gevestigd te (1012 XX) Amsterdam, Vendelstraat 7. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL857450943B01 en, Kamer van Koophandel Amsterdam 68452802.
 2. Omgeving: tippr.nl, tippr.pro, tippr.shop en iedere andere door TIPPR aangewezen platvormen of applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derden hun producten, die vallen binnen de door TIPPR aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker: eenieder die de omgeving bezoekt.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze voorwaarden, alsmede de informatie en alle bijlagen die op in een van de omgevingen van TIPPR zijn opgenomen.
 6. Zakelijke Verkoper(s): elke rechtspersoon (zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze voorwaarden heeft geaccepteerd en door TIPPR als verkoper is aangenomen.
 7. Verkoopaccount: het account dat door de Zakelijke Verkoper is aangemaakt binnen de omgeving.
 8. Artikelen: de producten waarmee TIPPR akkoord is gegaan dat deze door Zakelijke Verkopers in de Omgeving van TIPPR mag worden aangeboden.
 9. Klant: een gebruiker die overgaat tot het via de Omgeving één of meer Artikelen die worden aangeboden op het platform aanschaft.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomt aangegaan door de Klant en de zakelijke verkoper die ontstaat doordat de Klant één of meer Artikelen bij één of meer van de Zakelijke Verkopers koopt via het Platform.
 11. Verkopersschap: de mogelijkheid van een Zakelijke Verkoper om gebruik te maken van het Platform om haar Artikel te verkopen.
 12. Materiaal: de vormgeving (c.q. een gedeelte daarvan) van Artikelen die in de Omgeving van TIPPR namens Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt. TIPPR behoudt zich het recht voor om de vormgeving (c.q. een gedeelte daarvan) welke onder andere bevat, maar niet is gelimiteerd tot, tekst, beeldmateriaal of andere technische gegevens. 
 13. Verkoopadviesprijs (VAP): prijs exclusief BTW en verzendkosten, dit is de prijs die de fabrikant adviseert te hanteren en staat los van de groothandelsprijs.  
 14. TIPPR Merken: woorden, zinnen, zinsnede, logo’s en overige tekens waaraan TIPPR is te herkennen.
 15. Vergoeding, lead fee, commissie, administratiekosten: het bedrag dat door TIPPR aan de Zakelijke Verkoper in rekening wordt gebracht over de VAP. Bestaande uit een percentage over de verkoopprijs zoals is bepaald op de Omgeving van TIPPR.
 16. Call to Action: TIPPR maakt een onderscheid tussen twee call to actions, een koop intentie en een demo aanvraag
 17. Koop intentie: de Gebruiker heeft een verhoogde interesse in één of meer Artikelen en zou deze graag willen kopen via de verkopende klant. De transactie vindt volledig plaats via de verkopende partij m.u.v. de verkoop via de TIPPR.SHOP.
 18. Demo intentie: de gebruiker heeft aangegeven graag een verkoper te ontvangen om meer informatie te ontvangen over één of meer producten.

Artikel 2 – Verkoopaccount

 1. De Zakelijke verkoper is verplicht een Verkoopaccount aan te maken, voordat hij het Platvorm kan gebruiken om Artikelen aan te bieden en te verkopen
 2. Door zich aan te melden als Zakelijke Verkoper verklaart u de Voorwaarden te hebben gelezen en dat u akkoord gaat met de in deze Voorwaarden opgenomen verplichtingen, U verplicht zich deze verplichten na te komen.
 3. Voordat een Zakelijk Verkoper door TIPPR zal als zodanig worden aangenomen zal hij te beschikken over:
  – een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland;
  – een BTW-nummer;
  – een account bij TIPPR;
  – een Verkoopaccount dat is aangemaakt in de Omgeving;
  – een Nederlandse betaalrekening;
  -een Nederlands postadres.
  – te bevestigen dat de Voorwaarden zijn aanvaard;
 4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Voorwaarden.
 5. Ieder Verkoopaccount kan zijn Artikelen onder één (1) handels/merknaam aanbieden. Wenst de Zakelijke Verkoper onder meerdere handels/merknamen Artikelen aan te bieden op het Platform, dan dient hij voor iedere additionele handels/merknaam een corresponderend Verkoopaccount aan te maken.
 6. De Zakelijke Verkoper draagt te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor het Verkoopaccount, ongeacht welke andere personen toegang hebben/zullen verkrijgen tot het Verkoopaccount.
 7. TIPPR is bevoegd, op ieder moment dat zij dat wenst, een Verkoopaccount van de Zakelijke Verkoper te schorsen, indien TIPPR dit wenselijk acht.
 8. In het geval dat de Zakelijke Verkoper nalatig is haar betalingsverplichting jegens TIPPR na te komen, heeft TIPPR het recht de gebruiksmogelijkheid van een Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, zolang de nalatigheid voortduurt.
 9. De Zakelijke Verkoper draagt zorg voor de juistheid van de gegevens van het Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan, via zijn Verkopersaccount Artikelen aanbieden op het Platform van TIPPR. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 2. TIPPR heeft het exclusieve recht en laatste woord over de plaatsing van Artikelen in (sub)categorieën, alsmede vanaf welk moment de Artikelen op het Platform zullen worden aangeboden. Hetzelfde exclusieve recht geldt ten aanzien van het verwijderen van (sub)categorieën. TIPPR kan gebruik maken van dit recht zonder dat de Zakelijke Verkoper enig geldend recht kan maken op TIPPR als gevolg van het plaatsen of verwijderen van Artikelen en/of (sub)categorieën.
 3. De product(sub)categorieën welke door TIPPR worden opengesteld zijn terug te vinden op de Website voor Zakelijke Verkopers. De product(sub)categorieën kunnen door TIPPR met directe ingang eenzijdig gewijzigd worden.
 4. TIPPR heeft het recht om bepaalde Artikelen van Zakelijke Verkopers niet (langer) toe te staan op haar Platform. TIPPR zal hiervan mededeling doen aan de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper verplicht zich om per direct het betreffende Artikel van het Platform te verwijderen. Indien de Zakelijke Verkoper in gebreke is het betreffende Artikel te verwijderen, is TIPPR bevoegd het aanbod van het betreffende Artikel de verwijderen.
 5. Indien een Zakelijke Verkoper foutieve c.q. misleidende informatie opneemt in een beschrijving c.q. verstrekt over een door haar aangeboden Artikel, is TIPPR bevoegd deze informatie te verwijderen. TIPPR is bevoegd informatie te verwijderen indien deze naar haar oordeel onjuist, misleidend, of in strijd met de Voorwaarden is, of indien de informatie naar oordeel van TIPPR schadelijk is voor de goede naam van TIPPR, het Platform of derden.

Artikel 4 Vergoedingen en facturering 

 1. De door TIPPR gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen tenzij ander aangegeven.
 2. De commissie wordt berekend op basis van het aantal Artikelen dat op het Platform wordt aangeboden. TIPPR maakt onderscheid tussen:
  – De commissie die wordt berekend op basis van het aantal Artikelen die worden aangeboden op de Omgeving van TIPPR. Een Zakelijke Verkoper is vrij in zijn bepaling hoeveel Artikelen hij wenst aan te bieden op het Platform. Afhankelijk van het aantal Artikelen, de looptijd en betalingsfrequentie heeft TIPPR de mogelijkheid om aan een Verkoopaccount korting toe te kennen. De afrekening is op basis van een Abonnementsmodel per drie (3) maanden en wordt van rechtswege verlengt, indien deze niet tussentijds 1 maand voor het einde wordt opgezegd.
  – Een commissie (administratiekosten) op basis van het aantal verkochte Artikelen. Dit betreft directe verkoop, waarbij de klant heeft aangegeven het Artikel te willen kopen. Deze commissie wordt tweemaal per maand verrekend met de verkochte Artikelen op basis van self billing facturatie. Door het akkoord gaan met deze voorwaarde geeft de gebruiker van mijn.tippr.shop aan gebruik te willen maken van self billing. In dat geval zal tweemaal per maand, op de 14de en de 28ste een factuur worden opgemaakt door TIPPR ten behoeve van de uitbetaling. Het aantal bestellingen uit de laatste uitbetaling zal daarin worden meegewogen. De Zakelijke Verkoper gaat door te kiezen voor self billing, akkoord met de overeenkomst op TIPPR.shop. De Zakelijke Verkoper dient zijn BTW nummer op te geven bij de registratie. Indien de Zakelijke Verkooppartner niet akkoord gaat met de factuur, dient hij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bezwaar te maken.
 3. Tevens heeft de Zakelijke Verkoper de mogelijkheid om Artikelen ter beschikking te stellen aan Klanten. Klanten kunnen deze Artikelen winnen of aanvragen door gebruik te maken van de Omgeving. Indien de Klant wint, krijgt de Zakelijke Verkoper de gelegenheid dit Artikel aan de winnaar te overhandigen. 
 4. Alle vorderingen die Zakelijke Verkoper uit welke rechtsovereenkomst dan ook verschuldigd is aan TIPPR, dienen binnen veertien dagen (14) na factuurdatum te zijn voldaan. Een en ander voor zover niet anders is overeengekomen tussen TIPPR en de Zakelijke Verkoper. Indien binnen de hiervoor genoemde termijn niet tot betaling is overgegaan, treedt de Zakelijke Verkoper in verzuim. Tenzij de Zakelijke Verkoper de onjuist van de factuur aanvecht zoals in het volgende lid is bepaald.
 5. Facturen worden geacht te zijn geaccepteerd door de Zakelijke verkoper, tenzij de Zakelijke Verkoper binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum schriftelijk anders heeft medegedeeld aan TIPPR.
 6. In het geval de Zakelijke Verkoper in verzuim is, heeft TIPPR het recht de vordering de cederen aan derden. De Zakelijke Verkoper is dan naast het verschuldigde bedrag tevens aansprakelijk voor de kosten voor het opmaken van de akte van cessie en overige (buiten)gerechtelijke kosten.
 7. Indien de Zakelijke Verkoper in verzuim is, heeft TIPPR het recht om de Artikelen die de Zakelijke Verkoper aanbiedt (tijdelijk) van haar platform te verwijderen gedurende het tijdvlak dat de Zakelijk Verkoper in verzuim is. TIPPR is niet aansprakelijk voor schade jegens de Zakelijke Verkoper die hij als gevolg van de (tijdelijke) verwijdering lijdt.
 8. Indien de Zakelijke Verkoper in verzuim is, heeft TIPPR het recht om het Verkoopaccount te verwijderen. TIPPR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Zakelijke Verkoper als gevolg van de verwijdering lijdt.  

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Als een Klant het Platform gebruikt om een aankoop te doen van een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel, komt per direct een Koopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke verkoper erkent dat TIPPR geen partij is bij de Koopovereenkomst en gedurende de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de Koopovereenkomst, geen partij wordt.
 2. De correcte en volledige afronding van de tussen de Zakelijke Verkoper en Klant gesloten Koopovereenkomst is geheel voor risico en verantwoordelijkheid voor de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper is zich ervan bewust dat de Klant zich kan wenden tot TIPPR indien er een geschil ontstaat over de uitvoering van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper is verplicht TIPPR te vrijwaren tegen één of alle claims die een Klant instelt of kan instellen tegen TIPPR, indien deze claim samenhangt met het sluiten van c.q. het uitvoeren van de tussen partijen gesloten Koopovereenkomst.
 3. De Zakelijke Verkoper gaat akkoord met de door TIPPR opgestelde ‘service levels’. Deze ‘service levels’ zijn terug te vinden in bijlage 1. TIPPR heeft het recht om het Verkoopaccount te blokkeren en/of te verwijderen indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze eisen voldoet. TIPPR heeft het recht deze ‘service levels’ eenzijdig te wijzigen.
 4. De Zakelijke Verkoper verplicht zich alle verkoopresultaten van de door hem afgeleverde bezorgingen aan TIPPR te overhandigen. De Zakelijke Verkoper gaat ermee akkoord dat TIPPR deze verkoopresultaten gebruikt de waarborging van de in bijlage 1 genoemde ‘service levels’ te verwerkelijken.
 5. De ‘aftercare’, waaronder onder andere de klantenservice, garantie en afwikkeling van retourzendingen onder vallen, is geheel voor risico en rekening van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper is verplicht dat de door hem ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur te beantwoorden.
 6. De Zakelijke Verkoper accepteert dat Klanten de mogelijkheid hebben een evaluatie achter te laten over de Zakelijke Verkoper. Op basis van deze evaluatie zal de Zakelijke Verkoper een cijfer zal krijgen. De Zakelijke Verkoper accepteert dat Klanten de mogelijkheid hebben recensies achter te laten. Deze evaluaties en recensies zullen op het Platform zichtbaat zijn. De Zakelijke Verkoper accepteert dat TIPPR geen invloed heeft op de door klanten achtergelaten evaluaties en recensies. TIPPR zal evaluaties en recensies niet verwijderen, tenzij de Zakelijke Verkoper aantoont dat de evaluatie c.q. recensie in strijd is met wet- en regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Tevens zal TIPPR de evaluatie c.q. recensie verwijderen indien deze gaat over een andere Zakelijke Verkoper, persoonsgegevens bevat of onwaarheden bevat. Dergelijke evaluaties c.q. recensies zullen door TIPPR zo spoedig mogelijk verwijderen.
 7. De Zakelijke Verkoper verplicht zich zijn aanbod en uitvoering van de tussen hem en de Klant gesloten Koopovereenkomst conform de toepasselijke wet- en regelgeving te doen uitvoeren.
 8. De Zakelijke Verkoper verplicht zich zijn aanbod en uitvoering van de tussen hem en de Klant gesloten Koopovereenkomst conform de Voorwaarden van TIPPR te doen uitvoeren. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TIPPR van de Voorwaarden af te wijken.
 9. Het contact met de klant verloopt in overeenstemming met het bepaalde op de Website voor Zakelijke Verkopers, www.tippr.nl.
 10. De door de Zakelijke Verkoper op de Omgeving aangeboden Artikelen worden door TIPPR gezien als consignatie. Op basis van een afrekening zal tweemaal per maand een verrekening plaatsvinden tussen het aan de Zakelijke Verkoper uit te keren bedrag enerzijds en aan TIPPR commissie (administratiekosten) anderzijds. De Zakelijke Verkoper dient rekening te houden met deze verrekening in zijn voorraden. Door het ter beschikkingstellen van Artikelen op het Platform verklaart de Zakelijke Verkoper de Artikelen op voorraad te hebben. Indien na meerdere meldingen blijkt dat de voorraad van de Zakelijke Verkoper niet toereikend is, heeft TIPPR het recht het Verkoopsschap te beëindigen.
 11. TIPPR zal als zelfstandige online slijterij optreden naar buiten en zal gezien worden als commissionair bij fictie, bij fictie dienstverlening. Indien er een transactie plaatsvindt tussen een consument en TIPPR zal de consument gezien worden als eindafnemer en TIPPR als dienstverlener. De commissionair, TIPPR, verricht op eigen naam, maar voor rekening van zijn principaal leveringen van goederen en / of diensten jegens derden. De commissionair ontvangt normaliter een commissie. Voor de heffing van btw wordt de commissionair echter geacht de goederen of diensten van zijn principaal op basis van consignatie te kopen, om ze vervolgens te verkopen aan de uiteindelijke afnemer. Indien er een product verkocht is en er een overdracht heeft plaatsgevonden met goedkeuring van beide partijen zal er op basis van een afrekening twee keer per maand een afrekening zijn na vermindering van de commissie (administratiekosten).  
 12. De Zakelijke Verkoper machtigt TIPPR door het aangaan van deze Voorwaarden onherroepelijk om op naam van de Zakelijke Verkoper rechtstreeks met de Klant te Communiceren. Ook indien TIPPR gebruik maakt van deze mogelijk, zal zij geen partij worden bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De Zakelijke Verkoper heeft twee mogelijkheden tot betaling aan TIPPR:
  – betaling op basis van de commissie van het abonnement model; of
  – betaling op basis van een verkoopcommissie die wordt verrekent met de afbetaling.
  De Zakelijke Verkoper gaat akkoord dat TIPPR het recht heeft maximaal tweemaal per kalenderjaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere (sub)categorie eenzijdig te wijzigen. TIPPR zal de Zakelijke Verkoper mimimaal zeven (7) dagen voorafgaand aan de wijziging hierover in kennisstellen.
 2. De Zakelijke Verkoper verplicht zich om de prijzen die hij per Artikel in rekening brengt aan de Klant in lijn te brengen met de prijs die hij als winkelier voor hetzelfde product zou rekenen.

Artikel 7 – Diensten TIPPR

 1. TIPPR heeft het recht om de Zakelijke Verkoper een restitutie uit te keren. TIPPR is uitsluitend bevoegd over de hoogte van het bedrag en het al dan niet uitkeren van restitutie. TIPPR bepaald tevens de maximale hoogte van de restitutie die een Zakelijke Verkoper kan toekomen. Indien TIPPR bepaald dat de Zakelijke Verkoper niet in aanmerking komt voor restitutie, dient de Zakelijke Verkoper dat de accepteren. TIPPR is nimmer aansprakelijk voor betaling van restitutie.
 2. De betaling die TIPPR namens de Zakelijke Verkoper in ontvangst neemt, zullen worden gestort op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer. TIPPR heeft het recht om ontvangen betalingen eenendertig (31) dagen vast te houden. Na afloop van deze vasthoudtermijn zal de betaling in beginsel dagelijks geschieden. Voor deze bepaling maakt TIPPR een factuur op. Na de afloop van deze vasthoudtermijn zal het door TIPPR verschuldigde bedrag bij de eerstvolgende betaling op het rekeningnummer van de Zakelijke Verkoper worden gestort.

Artikel 8 – Gebruik Materiaal

 1. Bij de Artikelen die de Zakelijke Verkoper op het Platform aanbiedt zal door TIPPR, voor zover TIPPR daarover beschikt, een illustratie en informatie over het betreffende Artikel worden weergegeven.
 2. De Zakelijke Verkoper krijgt het niet-exclusieve, persoonsgebonden recht het Materiaal te gebruiken zoals is vastgelegd in deze Voorwaarden. De Zakelijke Verkoper verplicht zich alle aanwijzingen van TIPPR per direct op te volgen. Het is de Zakelijke Verkoper absoluut verboden om het Platform te gebruiken om misleidende c.q. frauduleuze of anderszins voor TIPPR of derden schadelijk materiaal te (doen) publiceren.
 3. Het recht dat de Zakelijke Verkoper krijgt is niet-overdraagbaar als bedoeld in artikel 3:83 BW.
 4. In de situatie dat TIPPR geen illustratie of informatie beschikbaar heeft over een Artikel dat door een Zakelijke Verkoper wordt aangeboden, zal de Zakelijke Verkoper TIPPR verzien van de illustratie en informatie. Deze informatie dient feitelijk juist te zijn en te voldoen aan de eisen de TIPPR daaraan stelt. TIPPR heeft het recht om deze eisen te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De Zakelijke Verkoper wordt hiervan zeven (7) dagen van tevoren over ingelicht.
 5. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  a. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, leus of andere Artikelen bevatten;
  b. de Artikelomschrijvingen geen webadressen bevatten naar websites;
  c. de illustraties, die via een webadres worden aangeleverd, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  d. de verstrekte (Artikel) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  e. de door hem aangeleverde (Artikel) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 6. De Zakelijke Verkoper geeft TIPPR het niet-exclusieve recht om de verkregen (Artikel)informatie verspreiden op elke wijze die zij nodig acht. TIPPR behoudt dit recht onbeperkt en heeft het recht deze informatie openbaar te maken. De Zakelijke Verkoper verklaart bevoegd te zijn de informatie te verstrekken.
 7. TIPPR heeft het recht om de door de Zakelijke Verkoper geleverde informatie, zonder opgaaf van reden daartoe, aan te passen of te wissen.
 8. De Zakelijke Verkoper levert de (Artikel)informatie geheel vrijblijvend. TIPPR heeft het recht deze informatie niet te gebruiken of te tonen op haar Platform.
 9. De Zakelijke Verkoper is verplicht de (Artikel)informatie schriftelijk aan TIPPR te leveren.
 10. De Zakelijke Verkoper verklaart dat TIPPR niet aansprakelijk is voor enige schade in welke vorm dan ook die voortkomen uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgenomen in dit artikel. De Zakelijke Verkoper doet, door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, expliciet afstand van enig recht op schadevergoeding jegens TIPPR die voortvloeit uit het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9 – Privacy

 1. TIPPR verplicht zich om enkel de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: “Klantgegevens”) aan de Zakelijke Verkoper te verstrekken voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contractuele verplichten van de Zakelijke Verkoper voor zover deze voorvloeien uit de tussen de Zakelijke Verkoper en Klant gesloten Koopovereenkomst. Deze gegevens omvatten in ieder geval de naam, adres en woonplaats van de Klant. Indien er sprake is van een Call to Action voor een aankoop of een demonstratie. TIPPR zal enkel meer gegevens verstrekken aan de Zakelijke Verkoper indien de Klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 2. De Zakelijke Verkoper verplicht zich de gegevens van de Klant enkel te gebruiken voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de tussen hem en de Klant overeengekomen koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper zal de Klant onder geen enkel beding benaderen voor andere commerciële doeleinden. Ook na het beëindigen van het Verkoopaccount zal de Zakelijk Verkoper de Klantgegevens niet exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde kan TIPPR de Zakelijke Verkoper aansprakelijk stellen voor alle schade die TIPPR lijdt als gevolg van het handelen van de Zakelijke Verkoper. Tevens heeft TIPPR het recht om bij overtreden van het bepaalde in dit artikel per direct het Verkoopaccount te verwijderen.
 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich om alle Klantgegevens die hij van of namens TIPPR ontvangt, te behandelen conform de geldige wet- en regelgeving. 
 4. TIPPR is niet aansprakelijk indien de Klant onjuiste gegevens aanlevert.
 5. Op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is het Privacy Policy van TIPPR van toepassing dat u kunt vinden op www.tippr.nl/privacy-policy .

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper erkent, accepteert en garandeert dat hij bevoegd en gerechtigd is de Voorwaarden, alsmede alle andere verplichtingen, te aanvaarden. De Zakelijke Verkoper verplicht zich de rechten en plichten voortvloeiende uit deze Voorwaarden na te leven.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  – de Artikelen die door hem worden aangeboden bij hem zijn geproduceerd, dan wel rechtmatig zijn geïmporteerd;
  – achtennegentig procent (98%) van de Artikelen worden geleverd binnen door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant anders is overeengekomen;
  – alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de (sub)categorieën die door TIPPR zijn opengesteld;
  – bij bezorging de wettelijke minimumleeftijd wordt gehandhaafd. Hij zal deze leeftijdscontrole uitoefenen bij eenieder die de leeftijd van vijfentwintig (25) nog niet heeft bereikt. Hij verplicht zich dit te controleren aan de hand van wettelijke erkende identiteitsdocumenten. Dit zijn onder andere: een nationaal paspoort, Europese identiteitskaarten of Nederlandse vreemdelingendocumenten. Indien de leeftijdscontrole niet kan plaatsvinden, of de Klant niet voldoet aan de minimumleeftijd, is de Zakelijke Verkoper verplicht om niet tot afgifte van het Artikel over te gaan;
  -de door hem aangeboden Artikelen zijn eigendom zijn c.q. hij bevoegd is tot vervreemding daarvan. De Artikelen niet misleidend zijn of op een andere wijze in strijd met de geldende wet- en regelgeving;
  -het aanbod op het Platform voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  – de Artikelen die hij aanbiedt c.q. doet aanbieden geen wederrechtelijke inbreuk maken op de rechten van TIPPR dan wel derden;
  – de wijze van handelen en/de Artikelen van de Zakelijke Verkoper c.q. de wijze hoe deze geadverteerd worden op het Platform niet de goede naam van TIPPR of de Omgeving schenden;
  – hij handelt volgens de Voorwaarden en het toepasselijk Nederlands en Internationaal recht’;
  – hij ieder moment handelt conform de instructies en wensen van TIPPR gedurende het zakelijke contact c.q. het gebruik van haar Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper doet expliciet afstand van schadeclaims tegen TIPPR (of haar rechtsopvolgers) indien de Zakelijke Verkoper schade lijdt als gevolg van het niet voldoen van de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Zakelijke Verkoper geeft TIPPR niet niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht (waardoor dit recht niet overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 BW) het merk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken, dit recht omvat, maar is niet gelimiteerd tot de naam, logo’s en/of slogans. TIPPR mag het merk gebruiken voor communicatie en advertentie in alle ten behoeve van de marketing van haar Platform.
 2. De Zakelijke Verkoper begrijpt en accepteert dat alle intellectuele eigendommen van TIPPR exclusief aan TIPPR toekomen. De Zakelijke Verkoper mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIPPR op geen enkele wijze gebruik maken van haar naam, logo of andere marktkenmerken. De Zakelijke Verkoper accepteert dat hij na afloop van de samenwerking met TIPPR geen gebruik mag maken van intellectuele eigendommen toe toebehoren aan TIPPR. De Zakelijke Verkoper zal ten alle tijden de rechten van TIPPR en derden volledig respecteren.
 3. Het is de Zakelijke Verkoper absoluut verboden om de naam, merk of andere TIPPR toebehorende marktkenmerken te gebruiken, deponeren of registeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TIPPR.

Artikel 12 – Beëindiging TIPPR Zakelijk verkopersschap

 1. TIPPR heeft het recht om te allen tijde, zonder enige opgaaf van reden, een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount toe te kennen, of, indien TIPPR dit wenselijk acht, extra voorwaarden te stellen aan het Verkoopaccount. 
 2. TIPPR heeft het recht om Verkoopaccounts per direct te verwijderen, indien zij vermoed dat het er sprake is van een ernstig verwijd, zoals fraude, misleiding of andere situaties die een goede samenwerking verhinderd, of de goede naam van TIPPR of derden in gevaar brengt. 
 3. TIPPR heeft het om te allen tijde een Zakelijk Verkopersschap te beëindigen c.q. de Zakelijk Verkoper niet langer op haar Platform toe te laten.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging TIPPR Zakelijk -verkopersschap

 1. Als TIPPR besluit het Verkopersschap te beëindigen, ongeacht te reden hiertoe:
  – wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  – is het de Zakelijke Verkoper per direct niet toegestaan om gebruik te maken van het Platform, de naam, de content of andere handelsmerken van TIPPR.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door TIPPR in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door TIPPR en de Zakelijke Verkoper neemt hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat hij volledig afstand doet van zijn recht op schadevergoeding jegens TIPPR voor zover deze schade ontstaat of rechtstreeks, dan wel indirect voortvloeit uit de niet-nakoming van een van de verplichtingen van deze Overeenkomst door TIPPR.
 3. De Zakelijke Verkoper verklaart zich volledig te houden aan de geldende privacy en gegevensbescherming geldende wet- en regelgeving.
 4. TIPPR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in wat voor vorm deze zich ook mogen openbaren en ongeacht de aard van deze schade. Een en ander voor zover deze schade niet is ontstaan door opzet, schuld of grote nalatigheid van TIPPR. 
 5. In het geval dat het aansprakelijkheidsbeding zoals deze is opgenomen in artikel 14.4 van deze Voorwaarden door de bevoegde rechter geheel c.q. gedeeltelijke nietig wordt verklaard c.q. wordt vernietigd, komen partijen bij deze overeen dat TIPPR enkel aansprakelijk zal zijn voor direct door haar veroorzaakte schade. Tevens komen de Zakelijke Verkoper en TIPPR overeen dat de schade niet meer zal kunne bedragen dan €500,- (zegge vijfhonderd euro) per kalender jaar.

  Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat TIPPR in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich op geen enkel moment voordoen c.q. gedragen als een vertegenwoordiger c.q. agent van TIPPR. De Zakelijke Verkoper zal onder geen enkel beding toezeggen doen c.q. verplichtingen aangaan op naam van c.q. voor TIPPR. De Zakelijke Verkoper doet afstand van enig recht op schadevergoeding dat ontstaat als gevolg van de niet nakoming van deze bepaling.
 2. Het is de Zakelijke Verkoper expliciet niet toegestaan om (een deel van) zijn Zakelijk Verkopersschap over te dragen. Het Verkopersschap is een onoverdraagbaar recht. Het Verkopersschap is enkel overdraagbaar met voorafgaande schriftelijke toestemming van TIPPR.
 3. TIPPR behoudt zich het exclusieve recht om deze Voorwaarden, dan wel de overige voorwaarden op haar website, eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigen gaan van kracht zodra deze op de Omgeving zijn gepubliceerd. De Zakelijke Verkoper gaat akkoord met de gewijzigde Voorwaarden indien hij na de publicatie gebruik maakt van zijn Verkoopaccount. Indien de nieuwe Voorwaarden voor de Zakelijke Verkoper onaanvaardbaar zijn, heeft de Zakelijke Verkoper niet het recht de Verkoopsschap te beëindigen.
 4. In het geval dat één of meer van de bepaling(en) in strijd zijn met het toepasselijk recht, dien(t)(en) de betreffende bepaling(en) op een zodanige wijze te worden gewijzigd dat deze in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht. Deze wijziging zal plaatsvinden met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Zakelijke Verkoper gaat akkoord met het ontvangen van e-mail berichten van TIPPR op het bij TIPPR bekende emailadres waarin inhoudelijke informatie staat over ontwikkelingen en wijzigingen in het Platvorm, Omgeving en/of Verkoopaccount.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Identiteit van de ondernemer: TIPPR gevestigd op de Vendelstraat 7, 1012 XX Amsterdam en te bereik onder het telefoonnummer: 020 – 2619111 op werkdagen van 09.00-17.00 uur of via het emailadres: Info@tippr.nl. Geregistreerd aan de KVK: 68452802 met BTW – identificatienummer: NL857450943B01. De activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel aanhangsel bij vergunning met registratienummer DHW-20-052 aldus de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

BIJLAGE 1: SERVICE LEVEL ZAKELIJKE VERKOPER

Zakelijk Verkoper zal aan de volgende service levels voldoen, zodat het niveau van de dienstverlening van Zakelijke Verkoper aan de klant wordt bepaald:

 • Binnen 48 uur informatie reageert op aanvragen na aanleiding van een Call to action of verkoop en deze zal beantwoorden;
 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
 • Binnen toegezegde levertijd bestellingen verwerkt en bezorgd;

Zakelijk Verkoper committeert zich een maximale klanttevredenheid na te streven. Dit uit zich in de hieronder vermelde normen:

1.Op tijd aanvragen behandelen≥ 98% van totaal aantal verkopen*
2.Klantvragen≤ 2% van totaal aantal aanvragen
3.Telefoon opnemen≥ 90% van de gevallen binnen 1 minuut**
4.Algemene ReviewcijferMinimaal een 8 of hoger
5.Track-nummers100% van totaal aantal verkopen

De servicenorm wordt vastgesteld over een periode van een week, m.u.v. het reviewcijfer. Hiervoor geldt het actuele overall cijfer dat getoond wordt op de site.

* Van alle lead aanvragen kijken we of het eerste contactmoment binnen de aangegeven response tijd valt.

** Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Laatste artikelen

Profiteer van het EK met Speciale EK-cocktails

Het EK nadert snel, en als horecaondernemer heb je de perfecte gelegenheid om hiervan te profiteren. Door EK-gerelateerde extra's aan te bieden, kun je...

Het belang van EBITDA in de horeca

Als horecaondernemer kan EBITDA je waardevolle inzichten bieden in je bedrijfsvoering. EBITDA, afgeleid van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, onthult de zuivere...
Advertismentspot_img

Op de hoogte blijven van de laatste trends in de horeca?

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

0
  0
  Winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leeg