fbpx

Algemene Voorwaarden Gebruikers & Consumenten

 • Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de webshop (de “Webshop”) via TIPPR.nl, TIPPR.SHOP (de ”Website of TIPPR app) (dan wel andere Omgevingen gebruikt door TIPPR) zijn de algemene voorwaarden die hieronder zijn opgenomen van toepassing.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn in gelijke mate van toepassing voor consumenten die voor zichzelf, als consumenten die handelingen namens c.q. in de uitoefening van een beroep c.q. bedrijf.
 • De Koper verklaart expliciet afstand de toen van alle Algemene Voorwaarden die hij zelf als Koper hanteer.
 • Door een bestelling te plaatsen verklaart de Klant onderstaande Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en deze te accepteren.

Privacy & Veiligheid

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door TIPPR overeenkomstig haar Privacy Policy worden verwerkt. De Privacy Policy is terug te vinden op de website van TIPPR op www.tippr.nl/privacy-policy.

Om een bestelling te kunnen plaatsing in de Webshop van TIPPR heeft een actief TIPPR-account nodig. Om een TIPPR-account te gebruiken vereist TIPPR bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens bevatten, maar is niet gelimiteerd tot, uw contactgegevens, uw emailadres, uw telefoonnummer, wachtwoord en uw geboortedatum. Deze gegevens zijn vereist om te verzekeren dat u veilig gebruik kunt maken van uw account. De persoonsgegevens die door TIPPR van u worden gevraagd, kunt u vinden onder “Mijn Profiel” in de Omgeving van TIPPR.app Deze persoonsgegevens zijn persoonlijk en bevelen u sterk aan deze gegevens uitsluitend voor TIPPR te gebruiken en op uw eigen apparaten te gebruiken. 

TIPPR levert haar hoogste inspanning de Website en haar Omgeving virusvrij te maken en te houden. TIPPR biedt hier echter geen garantie toe. TIPPR is niet verantwoordelijk voor de inhoud en materiaal op de Website van derden waarnaar wordt gelinkt op de Website van TIPPR. Klanten en derden kunnen geen rechten ontlenen aan het hierboven bepaalde.

1. Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (hierna te noem de: “Diensten”) die beschikbaar worden gesteld door TIPPR B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, met statutaire zetel in Vendelstraat 7, 1012 XX, Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder het nummer 68452802 (hierna te noemen: “TIPPR”).

WIJ RADEN U STERK AAN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT U DE DIENSTEN VAN TIIPPR GEBRUIKT.

Aanvaarding van de Voorwaarden zijn uitdrukkelijk vereist om toegang te krijgen tot en gebruikt te maken van de door TIPPR aangeboden Diensten. Door gebruikt te maken van of toegang te krijgen tot de Diensten van TIPPR gaat u akkoord met de Voorwaarden. U verklaart de Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de bepalingen zoals opgenomen in de Voorwaarden. TIPPR heeft ten alle tijden het recht om gedeeltelijk c.q. volledig het de toegang tot c.q. het gebruik van de Diensten te beëindigen c.q. stop te zetten om elke reden waarvan TIPPR van mening is dat die dit rechtvaardigt.

Aanvullende Voorwaarden kunnen enkel van toepassing worden verklaard op Diensten, waaronder begrepen: specifieke evenementen, promoties of activiteiten. De Aanvullende Voorwaarden zullen, indien deze van toepassing zijn, aan u worden verstrekt bij de uitvoering van de Diensten waarop deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. De Aanvullende Voorwaarden hebben, gelet op hun bijzondere karakter, prioriteit over de Voorwaarden indien er discrepantie bestaat over de betrekking van welk recht toepasselijk is op de Diensten.

TIPPR heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze gewijzigde Voorwaarden zullen van kracht zijn, nadat deze aan u bekend zijn gemaakt. Door na bekendmaking gebruik te maken van de Diensten van TIPPR gaat uitdrukkelijk akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

De door TIPPR verzamelde persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die door u aan TIPPR zijn geleverd, zullen worden verwerkt conform de Privacy Policy van TIPPR zoals deze is opgenomen op www.tippr.nl/privacy-policy/. TIPPR heeft het recht uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie te delen met derden om contractuele verplichtingen eenvoudig af te handelen. TIPPR heeft het recht uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie over te dragen aan derden (zoals, maar niet gelimiteerd tot: claimverwerkers of verzekeringsmaatschappijen) indien deze gegevens nodig zijn voor de behandeling c.q. afwerking van een klacht, geschil of andere conflicten.

2. De Diensten

De Diensten die TIPPR levert aan haar Klanten omvatten het toegang tot en het gebruik van mobiele applicaties en websites aangeboden door TIPPR als onderdeel van de Diensten (hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen: “Applicatie”). Deze Diensten kunnen worden gebruikt voor het regelen c.q. plannen met onafhankelijke externe bedrijven (horeca ondernemers) van dergelijke diensten, inclusief niet aan TIPPR verbonden bedrijven of partners (aangeduid als: “Externe leveranciers”). De Diensten die door TIPPR worden aangeboden zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij expliciet in een daartoe strekkende schriftelijke overeenkomst tussen de Klant en TIPPR anders is overeengekomen. U erkent uitdrukkelijk dat TIPPR geen horeca ondernemer is en dat dergelijke Diensten worden aangeboden en uitgevoerd door onafhankelijke externe aannemers die noch voor TIPPR in dienst zijn noch bij een door aar aangesloten bedrijven.

Vergunning

Onder het bepaalde in deze Voorwaarde, verleent TIPPR u het beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (1) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke apparaat, uitsluitend voor zover u dit gebruikt voor de door TIPPR geleverde Diensten; en (2) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de inhoud, informatie en betrokken materialen die door TIPPR worden geleverd voor het gebruik van de door haar aangeboden Diensten. Dit recht is uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Rechten die niet expliciet worden verleend aan u, komen exclusief toe aan TIPPR en haar licentiegevers.

Beperkingen

Het is u uitdrukkelijk verboden om:

 • auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit welk deel van de Diensten dan ook te (doen) verwijderen;
 • de Diensten te reproduceren, veranderen, afgeleide werken voorbereiden op basis van licentiëren, leasen, (door)verkoper, openbaar maken, overdragen, versturen, uitvoeren, streamen of op elke andere wijze exploiteren. TIPPR heeft het exclusieve recht om schriftelijk vrijstelling te geven aan het bepaalde in dit lid;
 • de Diensten decompileren, reverse engineeren, demonteren of op andere wijze ontmantelen, tenzij dit is toegestaan door de relevante wet- en regelgeving;
 • spiegelen of kaderen van (een onderdeel van) deze Diensten;
 • programma’s, scripts of andere ‘tools’ opstarten c.q. activeren die het doel hebben om de Diensten, of een onderdeel daarvan, te verzamelen, indexeren, inwinnen of op andere wijze dataminen, dan wel de activiteiten c.q. functionaliteiten van (een onderdeel van) de Diensten onnodig belemmeren, vermoeilijken of anderszins te verzwaren;
 • pogen onbevoegd toegang te verschaffen tot een onderdeel van de Diensten c.q. de aan de Diensten verbonden systemen en/of netwerken.

Voorziening van de Diensten

U begrijpt en accepteert dat TIPPR de door haar geleverde Diensten beschikbaar kan stellen aan verschillende merken van TIPPR. 

U begrijpt en accepteert dat de Diensten van TIPPR ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden en dat TIPPR hier geen controle over heeft. U erkent dat meerdere en verschillende gebruiksvoorwaarden en Privacy Policies van toepassing zijn op uw gebruik van diensten die door derden worden aangeboden. TIPPR deelt dergelijke diensten van derden niet. Tevens is TIPPR niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor producten, diensten of ander handelen van dergelijke derden leveranciers. 

Eigendom

Alle rechten c.q. Diensten blijven en zullen eigendom blijven van TIPPR dan wel haar licentieverstrekker. Noch deze Voorwaarden, noch door gebruik te maken van de Diensten van TIPPR verkrijgt u het recht om:

 • op of met betrekking tot Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning;
 • verwijzingen, bedrijfsnamen, illustraties, dient- of productnamen, handelsnamen of andere marktkenmerken toebehorende aan TIPPR of haar licentieverstrekker te (doen) gebruiken of op andere wijze onrechtmatig naar te verwijzen.

3. Uw gebruik van de Diensten

Gebruikersaccounts

Voor het gebruik van de Diensten die door TIPPR worden aangeboden bent u verplicht een actief persoonlijk Dienstenaccount (hierna te noemen: “Account”) te hebben. Om een Account aan te maken en te gebruiken dient u de meerderjarigheidsgrens, geldende in uw jurisdictie, te hebben bereikt. Voor de registratie van een Account bij TIPPR bent u verplicht bepaalde persoonlijke informatie aan TIPPR te verschaffen. Deze informatie bevat, maar is niet gelimiteerd tot: uw voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, leeftijd alsmede minimaal één geldige betaalwijze. Voor de betaalwijze wordt zowel creditcard als een door TIPPR aanvaarde betalingspartner aanvaard. Van de bestelling ontvangt u een factuur op het door u opgegeven emailadres.

U bevestigt dat de door u verstrekte persoonsgegevens volledig, juist en recent is. Indien de informatie die u verstrekt niet voldoen aan de in de vorige zin bedoelde eisen, heeft TIPPR het recht u de toegang tot haar Diensten te weigeren c.q. beëindigen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie en activiteiten van uw Account. U erkent dat uw gebruikersnaam en wachtwoord persoonsgebonden zijn en dat u zelf verantwoordelijk bent dat anderen geen toegang krijgen tot u Account. Het is verboden om meer dan één Account in bezit te hebben, tenzij expliciet schriftelijk anders overeen is gekomen tussen u en TIPPR.

Gebruikersvereisten en Gedrag

TIPPR stelt haar Diensten niet beschikbaar aan personen die de meerderjarigheidsgrens niet hebben bereikt. Het is de gebruiker van een Account niet toegestaan derden toegang te verschaffen, verkopen of op een andere wijze overdragen aan andere entiteiten. Een persoon die de meerderjarigheidsgrens niet heeft bereikt mag de Diensten slechts aannemen indien persoon wordt begeleid door de gebruiker van het Account. U gaat akkoord uw Account enkel te gebruiken voor legale doelen met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. U verplicht zich om de Diensten te gebruiken zonder overbodig overlast, hinder, ongemak of andere vormen van schade te veroorzaken jegens Externe leveranciers c.q. andere betrokken partijen.

TIPPR dan wel de Externe leverancier is vrij om de gebruiker om een legitimatiebewijs te vragen. U gaat akkoord een legitimatiebewijs te verschaffen indien TIPPR dan wel de Externe Leverancier daarom verzoekt. U erkent dat bij weigering u de toegang en gebruik van de Diensten kan worden ontzegd. 

Bij het ophalen c.q. bezorgen van een Artikel door de Externe leverancier is hij bevoegd de gebruiker te verzoeken een legitimatiebewijs te tonen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de gebruiker c.q. ontvanger van het Artikel. De leeftijdscontrole geldt hoe dan ook tot de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar. Op het moment dat de ontvanger niet voldoen aan de minimumleeftijdvereiste, is het de Externe leverancier niet toegestaan het Artikel af te leveren. Bij het niet voldoen aan de minimumleeftijdvereiste worden annuleringskosten inrekening gebruikt bij de ontvanger ter hoogte van €10,- (zegge tien euro) 

Tekstberichten

U gaat akkoord dat TIPPR dan wel een Externe leverancier u informatieve tekstberichten (SMS, Whatsapp) kan sturen voor de vergemakkelijk van de normale bedrijfsvoering c.q. uitvoering van haar plichten van de door de gebruiker aangeschafte diensten.

Indien u geen tekstberichten meer wenst te ontvangen, kunt u zich ten alle tijd afmelden door een email te sturen naar info@tippr.nl. In dit bericht dient u aan te duiden dat u niet langer informatieve tekstberichten wenst te ontvangen. Dit geschiedt onder vermelding van uw telefoonnummer waarop u de tekstberichten ontvangt. U accepteert dat het niet langer ontvangen van tekstberichten negatieve invloed kan hebben op het gebruik van de Diensten.

Promotiecodes

TIPPR heeft het recht, naar eigen goedvinden, promotiecodes of coupons (hierna: “Promotiecode”) te ontwerpen die ingewisseld kunnen worden door gebruikers voor accountkrediet c.q. andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de door TIPPR aangeboden diensten of de Diensten van Externe Leveranciers. Additionele voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de promotiecodes, deze additionele voorwaarden kunnen per promotiecode verschillen. U erkent en verplicht zich de promotiecode te gebruiken zoals hieronder nader bepaald:

 • u dient de Promotiecode te gebruiken voor de doelgroep en het beoogde doel op een gewettigde wijze;
 • het is niet toegestaan de Promotiecode te dupliceren, kopiëren, verkopen of overdragen op welke wijze dan ook. Noch is de gebruiker toegestaan de Promotiecode beschikbaar te stellen aan het algemene publiek. TIPPR heeft het recht om schriftelijk uitzonderingen te maken op het hier bepaalde;
 • TIPPR heeft het recht om Promotiecodes te wijzigen, weigeren of uit te schakelen, de gebruiker kan TIPPR niet aansprakelijk stellen indien gebruik maakt van deze mogelijkheid;
 • de Promotieode mag slechts gebruikt worden in overeenstemming met de Voorwaarden hier bepaald en de additionele voorwaarden indien van toepassing;
 • de Promotiecodes kunnen niet worden uitgewisseld voor geld;
 • de Promotiecodes kunnen slechts voor bepaalde tijd geldig zijn. Buiten het aangegeven tijdvlak zijn de ‘Promotiecodes ongeldig en kunnen deze niet worden toegepast.

TIPPR heeft het recht het te verschaffen voordeel dat de gebruiker toekomt door het gebruik van de Promotiecode te weigeren, onthouden of af te trekken indien TIPPR het vermoeden heeft dat de Promotiecode frauduleus c.q. op een andere wederrechtelijke wijze is verkregen dan wel in strijd was met de (additionele) voorwaarden die van toepassing zijn op de Promotiecode.

Verstrekte Gebruikersinhoud.

TIPPR kan, wanneer zij dit wenselijk acht, u op elk tijdstip toestaan om teksten, audio-, en/of illustratieve inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met over tot de Diensten en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te openbaren of op elke andere wijze die TIPPR wenselijk acht beschikbaar te stellen via haar Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Het eigendom van de Gebruikersinhoud blijft bij u. Wel geeft u door het afstaan van de Gebruikersinhoud TIPPR het wereldwijde, onherroepbare, oneindigend, overdraagbare, royalty-vrije licentie om de overgedragen Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, openbaar maken of op elke andere wijze te exploiteren die zij wenselijk acht. TIPPR heeft het recht deze Gebruikersinhoud te openbare elke wijze die zij wenselijk acht. TIPPR kan gebruik maken van dit recht zonder toestemming, kennisgeving of betalingsverplichting aan de eigenaar c.q. andere gerechtigde van de Gebruikersinhoud.

U bevestigt, door het aanvaarden van deze voorwaarden, dat:

 • u de exclusieve bevoegd hebbende bent van alle Gebruikersinhoud, dan de noodzakelijke toestemming bezit om de licentie van de Gebruikersinhoud toe te kennen aan TIPPR zoals hierboven beschreven;
 • het gebruik door TIPPR van de door u beschikbaar gestelde Gebruikersinhoud op geen enkele wijze ongepast is, een inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten noch in strijd is met publicatie- of privacy rechten of enig ander geldend toepasselijk recht.

U erkent en aanvaard geen Gebruikersinhoud te verschaffen die in strijd is met de openbare orde, goede zeden, dan wel lasterlijk, smadend, haatdragend, haat zaaiend, pornografisch, onrechtmatig of op een andere wijze hoe dan ook aanstootgevend is. TIPPR behoudt het recht om Gebruikersinhoud te controleren, beoordelen en/of verwijderen indien zij van mening dat de Gebruikersinhoud in strijd is met een van de in de vorige zin genoemde gronden. TIPPR kan op elk moment gebruik maken van dit recht, zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving aan de verschaffer van de Gebruikersinhoud.

Netwerktoegang en Apparaten

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het toegang verschaffen en onderhouden van een gegevensnetwerk, dat nodig is voor de toegang tot en gebruik van de door TIPPR aangeboden Diensten. De netwerkkosten die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden voor de apparaten en/of andere hardware die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten. TIPPR garandeert niet dat, en is noch aansprakelijk wanneer, uw hardware c.q. software of netwerk niet comptabel is met door de gebruiker gebruikte apparatuur. Tevens is TIPPR niet aansprakelijk in het geval van storing, vertraging of andere obstakels die het gebruik van de Diensten vermoeilijkt, verhinderd of vertraagt. Noch garandeert TIPPR dat er geen storingen kunnen optreden die het gebruik van de Diensten kunnen beïnvloeden.

4. Betaling

U begrijpt en aanvaard dat het gebruik van de Diensten die door TIPPR dan wel haar Externe leveranciers kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt (hierna te noemen: “Kosten”). Nadat de Diensten of goederen zijn geleverd c.q. verkregen door of via het gebruik van de Diensten, zal TIPPR uw betaling van de kosten, die u als tegenprestatie verplicht bent te leveren, incasseren namens de Externe leverancier in de hoedanigheid van bepekte incasso-agent. Deze betaling aan TIPPR onder deze hoedanigheid wordt gezien als een rechtstreekse betaling van u aan de Externe leverancier. Hierdoor werkt de betaling bevrijdend. Het bedrag dat u aan TIPPR betaalt is inclusief BTW en andere wettelijke heffingen die al dan niet van toepassing zijn. Deze betaling is definitief en niet restitueerbaar, tenzij anders door TIPPR is bepaald of overeengekomen. U behoudt het recht om lagere Kosten te eisen aan een Externe leverancier voor door u ontvangen goederen en diensten van een dergelijke Externe leverancier op het moment dat u dergelijke diensten en goederen ontvangt. TIPPR zal dienovereenkomstig reageren op elke aanvraag van een Externe leverancier om de Kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of product.

Door de aanvaarding van de Voorwaarden geeft u TIPPR het recht om de Kosten vast te stellen, te wijzigen of te annuleren. TIPPR kan dit recht gebruiken ten aanzien van alle Diensten of Artikelen die via haar Platform worden aangeboden. TIPPR kan dit recht naar eigen zeggen toepassen wanneer zij dit nodig acht.

U erkent dat de Kosten in bepaalde geografische gebieden kunnen verschillen c.q. kunnen oplopen indien de vraag sterk toeneemt. TIPPR zal zich inspannen om de gebruiker vooraf te informeren over de aangaande Kosten. De gebruiker blijkt verplicht de Kosten te betalen, of die worden opgelopen op het door hem gebruikte Account, ongeacht of de gebruiker op de hoogte was van de dergelijke Kosten en de hoogte hiervan,

TIPPR heeft het recht en de mogelijkheid om specifieke gebruikers persoonsgebonden promotieaanbiedingen of Promotiecodes aan te bieden. Dit kan leiden tot een verschil in prijs voor soortgelijke Diensten en/goederen. U erkent en accepteert het bestaan van deze Promotieaanbiedingen of Promotiecodes geen invloed zullen hebben op het gebruik van de Diensten c.q. aangerekende Kosten. 

U kunt uw aanvraag voor goederen of Diensten van Externe leveranciers op elk moment annuleren, mits dit voorafgaand aan de bezorg c.q. levering is. Indien u hier gebruik van maakt heeft de Externe leverancier het recht een annuleringsvergoeding bij u in rekening te brengen.

Deze wijze van doorbetaling en handeling onder de hoedanigheid van incasso-agent is bedoeld de Externe leverancier volledig te compenseren voor de door hem geleverde Diensten en/of goederen. TIPPR rekent geen standaard fooi of betaling van dankbaarheid toe aan de Externe leverancier. Iedere verklaring op het Platform van TIPPR dat fooien vrijwillig, niet-vereist, of anderzijds inbegrepen zijn in de betaling die u verricht als tegenprestatie voor de door de Externe leverancier geleverde goederen en/of Diensten, is niet bedoeld om te impliceren dat TIPPR extra kosten in rekening brengt, anders dan die eerder zijn genoemd. U erkent en accepteert dat u op geen enkele manier verplicht bent om de Externe leverancier te voorzien van een fooi of andere vorm van dankbaarheid. Echter, u bent wel vrij dit te doen indien u dit wenst. Fooien en andere betalingen enkel uit dankbaarheid zijn volledig vrijwillig. Na de ontvangst van de Diensten/goederen heeft u de mogelijkheid de Externe leverancier van feedback te voorzien en deze te beoordelen. 

PRIJS, VOORRAAD EN ACTIES

Prijzen, voorraad en acties
Voor het aanbod van Diensten en/of goederen op het Platform van TIPPR geldt: Op=Op. TIPPR garandeert niet dat het gehele assortiment uit de digitale folder verkrijgbaar is op haar Platform. Bij het plaatsen van een bestelling (de aanschaf van een Dienst en/of goed) geldt zolang de voorraad bij de Externe leverancier strekt. De bestelling kan direct in de door u geselecteerde locatie worden afgehaald. De websites van de Externe leveranciers vermelden zelfstandig hun openingstijden. TIPPR staat niet in voor de juistheid van deze informatie. Noch garandeert TIPPR de beschikbaarheid van Diensten en/of goederen in de voorraad van de Externe leveranciers. In de situatie dat de voorraad van de Externe leverancier niet toereikend is, dient u een nieuw afhaalmoment overeen te komen met de Externe leverancier. 

Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling (via de Webshop) te annuleren nadat de bestelling door TIPPR is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). Afhankelijk van dag en tijdstip (werkdag 9:00 tot 17:00 uur) kan het mogelijk zijn om te annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice via info@tippr.nl.

Retouren

Retourzendingen worden noch door TIPPR noch door Externe leveranciers geaccepteerd. De bestelling dient bij de ontvangst direct op defecten te worden gecontroleerd. Bij geconstateerde defecten (zowel zichtbaar als onzichtbaar) dient u dit direct af te stemmen met de Externe leverancier. Vanwege administratieve redenen is het niet mogelijk om producten bij TIPPR te retourneren of te ruilen. In het geval van een breuk of defect van de geleverde dienst en/of goed dient de dienst en/of product niet te worden aangenomen op de ophaal locatie van de Externe leverancier. 

Retourneren

De consument heeft het recht het de Dienst en/of goed binnen veertien (14) dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. De consument krijgt dan het orderbedrag gecrediteerd. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het retourneren zijn voor risico van de gebruiker. Indien de gebruiker gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Externe leverancier geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet de consument contact met TIPPR opnemen via info@tippr.nl. TIPPR zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien (14) dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

Uitzonderingen retourneren 

Uitsluiting van het herroepingsrecht (6:230p BW) is slechts mogelijk voor producten: 
a. verzegelde producten zijn slechts retourneerbaar zolang de zegel ongebroken is;
b. de Externe leverancier de Dienst en/of goed met specifieke wensen voor de gebruiker heeft gemaakt;
c. van persoonlijke aard is;
d. gelet op haar aard zich tegen retournering verzet;
e. snel bederft of verouderd;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid; Schadevergoeding.

DISCLAIMER.

De diensten en/of goederen zijn bestemd voor eindgebruikers. Het is niet het idee dat de gebruiker deze doorverkoopt dan wel anders overdraagt. TIPPR heeft het recht om voor aankopen c.q. bestelling niet uit te voeren of grenzen te stellen aan de hoeveelheid of prijs van bepaalde artikelen indien zij twijfelt over de juistheid hiervan.

De Website van TIPPR is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Het is echter mogelijk dat dat kenmerken van Diensten en/of goederen (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume, illustratie) niet juist worden weergegeven, afgebeeld of op andere wijze foutief worden getoond. Bij twijfel is de verpakking de betreffende Dienst en/of goed leidend. U kunt geen aansprak maken op foute levering indien deze is veroorzaakt door foutief weergegeven c.q. foute informatie van informatie met betrekking tot de Dienst en/of goederen. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten in de digitale bladerbare folder voorbehouden.

De Diensten en/of goederen worden verschaft “in huidige staat” en ”zoals beschikbaar”. TIPPR ontkent alle verklaringen en garanties, uitdrukkelijk, impliciet of statutair, niet uitdrukkelijk beschreven in deze voorwaarden, met inbegrip van de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-schending. Gebruikers komt garantie of vergoeding toe op grond van foute aannames of fout geïnterpreteerde verklaringen die anders doen geloven. Bovendien maakt TIPPR geen verklaring, garantie, of waarborg betreffende de betrouwbaarheid, de tijdigheid, de kwaliteit, de geschiktheid of de beschikbaarheid van de Diensten en/of goederen of opgevraagde diensten of goederen door het gebruik van de diensten, of dat de diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. TIPPR is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien de kwaliteit, geschiktheid, veilig of de capaciteit van Externe leveranciers ontoereikend is. U erkend dat u zelf het risico draagt dat doorkomt uit het gebruik van de Diensten en/of goederen, dan wel elke opvraging hiervan. Een en ander voor zover volgens de wet is toegestaan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

TIPPR is niet aansprakelijk voor incidentele, bijzondere, indirecte unieke, punitieve of gevolgschade met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot: verloren gegevens, verloren winst, letsel zowel fysiek als psychisch, eigendomsschade die voortkomt uit het gebruik van de Diensten die TIPPR aanbiedt. Tevens is TIPPR niet aansprakelijk voor schade of verliezen voor zover deze voortvloeien uit:

 • uw gebruik van of onafhankelijkheid van diensten dan wel uw onmacht om gebruik te maken van of toegang te verschaffen tot de door TIPPR aangeboden diensten;
 • een transactie tussen de gebruiker en de Externe leverancier, ongeacht of TIPPR voor dergelijke schade was gewaarschuwd.

TIPPR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragen die voortkomen uit, of haar oorzaak vinden in situaties waarover TIPPR redelijkerwijze geen of geringe invloed heeft dan wel heeft gehad. Onder geen enkel beding zal de totale aansprakelijkheid van TIPPR met betrekking door TIPPR geleverde diensten hoger liggen dan een bedrag van €100,- (zegge eenhonderd euro).

De Diensten die TIPPR aanbiedt kunnen worden gebruikt om goederen en/of diensten met Externe leveranciers te realiseren. U erkent en accepteert dat TIPPR ten aanzien van de contractuele verplichtingen tussen u en de Externe leverancier geen verplichtingen heeft, noch verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de rechten en plichten die uit de tussen u en de Externe leverancier gesloten overeenkomst. Een en ander voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen met TIPPR.

De beperkingen en de disclaimer in dit hoofdstuk genoemd hebben niet te strekking te rechten en beperkingen van de aansprakelijkheid voor u als consument uit te sluiten dan wel te beperken voor zover dit niet door de wet toelaatbaar is.

Schadevergoeding

U erkent en accepteert dat TIPPR en alle personen, zowel natuurlijk als rechtspersonen, die de belangen van TIPPR behartigen alsmede de Externe leveranciers niet aansprakelijk zijn voor die hierna summierlijk genoemde kosten. Daarnaast gaat u akkoord om, voor zover u een claimt op schade heeft, daar afstand van te doen voor zover deze kosten voortvloeien uit:

 • uw gebruik van de Diensten en/of goederen verkregen door uw gebruik van de door TIPPR dan wel Externe leverancier aangeboden diensten;
 • uw breuk, schending of andere wijze van niet nakoming van één of meer van deze voorwaarden;
 • het gebruik van uw Gebruikersinhoud door TIPPR;
 • uw schending van de rechten, op welke wijze dan ook, van derden waaronder ook de Externe leveranciers.

6. Toepasselijk recht; arbitrage.

Tenzij daar in deze Voorwaarden van wordt afgeweken, zijn de bepalingen van deze Voorwaarden uitsluitend interpreteerbaar conform het Nederlands recht. De als enige uitzondering de bepalingen inzake wetsconflicten. Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid, die voortvloeit uit, ruimschoots in verband met of met betrekking tot de Diensten of deze Voorwaarden, waaronder die op het gebied van geldigheid, samenstelling of uitvoerbaarheid dan wel elke andere enigheid die haar oorsprong vind in de bepalingen van deze Voorwaarden (elk “Geschil”), moet eerst verplicht worden onderworpen aan bemiddelingsprocedures zoals deze zijn vastgelegd in de Bemiddelingsprocedureregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-bemiddelingsregels”). Indien er voor een Geschil niet binnen zestig (60) dagen na indiening van het verzoek tot bemiddeling volgens de ICC-bemiddelingsregels een schikking is bereikt, kan een dergelijk Geschil worden doorverwezen naar en uitsluitend worden beslist door arbitrage volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-arbitrageregels”). De bepalingen van de Arbiter voor noodgevallen van de ICC zijn uitgesloten. Het Geschil zal worden beslist door één (1) arbiter die volgens de regels van de ICC wordt aangewezen. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd alle rechten die u op grond van Artikel 18 van de Brussel I bis Verordening (OJ EU 2012 L351/1) en/of Artikel 6:236n van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek kunt hebben. Tijdens de bemiddeling dan wel arbitrage zal de Nederlandse taal gevoerd worden. In de bemiddeling dan wel arbitrage wordt toegepast, is het partijen niet toegestaan om de documenten, mandaten, correspondentie (zowel die tussen partijen als die tussen de bemiddelaar en de ICC) beslissingen en toekenningen uitgevaardigd door de arbiter. De hiervoor genoemde stukken blijven zowel gedurende als na afloop van de bemiddeling dan wel arbitrage strikt vertrouwelijk en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij:

 • bekendmaking ervan aan derden redelijkerwijs wordt vereist in het kader van de procedure;
 • de derde partij onvoorwaardelijk en schriftelijke mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de procedure en aan de hier opgenomen vertrouwelijkheidsbepaling.

7. Andere Bepalingen

TIPPR kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, het door haar gebruikte portaal, e-mail naar uw e-mailadres dat bij uw Account is geregistreerd, of door een schriftelijke mededeling die naar uw adres wordt verzonden zoals weergegeven in uw Account. U kunt TIPPR een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van TIPPR in Postbus 9670 – Box C210 – 1069 GC Amsterdam

ALGEMEEN

Deze voorwaarden dienen door u in zijn geheel en onvoorwaardelijk te worden geaccepteerd. Alleen door schriftelijke toestemming van TIPPR is het mogelijk om (gedeeltelijk) van deze Voorwaarden af te wijken. U erkent het recht van TIPPR om de plichten die voor haar voortvloeien uit deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen aan:

 • een dochteronderneming c.q. aangesloten bedrijf;
 • een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten dan we; activa van TIPPR;
 • een opvolger door fusie zoals bedoeld in artikel 2:309 BW.

Het is u als gebruiker niet toegestaan om een samenwerking, joint venture, tewerkstelling of agenschaptovereenkomst te starten tussen u, TIPPR of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en TIPPR of het gebruik van de Diensten.

In de situatie dat één of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, of een daartoe bevoegde rechter dat in een vonnis vaststelt, dan wordt de bepaling in kwestie geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, enkel voor zover die bepaling door de rechter c.q. de wet nietig of vernietigbaar wordt verklaard. Het onwettige, ongeldige onuitvoerbare (deel van de) bepaling wordt vervangen door een soortgelijk bepaling die wel wettig, geldig en uitvoerbaar is. De gewijzigde bepaling zal zo dicht mogelijk bij de strekking van de vervallen bepaling blijven. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. 

In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.

Identiteit

Identiteit van de ondernemer: TIPPR gevestigd op de Vendelstraat 7, 1012 XX Amsterdam en te bereik onder het telefoonnummer: 020 – 2619111 op werkdagen van 09.00-17.00 uur of via het emailadres: Info@tippr.nl. Geregistreerd aan de KVK: 68452802 met BTW – identificatienummer: NL857450943B01. De activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel aanhangsel bij vergunning met registratienummer DHW-20-052 aldus de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

TIPPR kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij TIPPR plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. 

KLACHTENPROCEDURE OF VRAGEN

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met onze TIPPR Klantenservice via info@tippr.nl). De klantenservice zorgt ervoor dat uw vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed en zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld.

Laatste artikelen

Profiteer van het EK met Speciale EK-cocktails

Het EK nadert snel, en als horecaondernemer heb je de perfecte gelegenheid om hiervan te profiteren. Door EK-gerelateerde extra's aan te bieden, kun je...

Het belang van EBITDA in de horeca

Als horecaondernemer kan EBITDA je waardevolle inzichten bieden in je bedrijfsvoering. EBITDA, afgeleid van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, onthult de zuivere...
Advertismentspot_img

Op de hoogte blijven van de laatste trends in de horeca?

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

0
  0
  Winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leeg